Araçların Tescil İşlemleri

Araç sahipleri araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil (kayıt) ettirmek ve tescil (kayıt) belgesi almak zorundadırlar.

Ancak;

• Geçici kayıtla ülkemize girmesine izin verilmiş yabancı plakalı araçlar,

• Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara göre ülkemizde tescil zorunluluğundan muaf  tutulmuş  araçlar,

• Araçları imal, ithal, ihraç edenler ile satıcılığını yapanların, teşhir veya satış amacıyla geçici olarak bu işlere mahsus  yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar,

• Belediyelerce tescil gerekli görülür hariç bütün motorsuz taşıtlar,Bu hükmün dışındadır.

Tescile yetkili  kuruluşlar;

• Askeri amaçlarla kullanılan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçlarla yurdumuzda bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince,

• Raylı sistemle çalışan araçların tescilleri ise ait olduğu kuruluşlarca yapılır.

iş makinası türünden araçların tescilleri;

• Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

• Tarım kesiminde kullanılan araçlar ziraat odalarınca,

• Sanayi, bayındırlık ve diğer kesimde kullanılanlar  Ticaret Odaları , ve Ticaret ve Sanayi Odalarınca,

• Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, il Trafik Komisyonlarından karar alınmak kaydıyla motorsuz taşıtlardan gerekli görülenler Belediyelerce,

• Yukarıda sayılanlar dışında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil kuruluşlarınca yapılarak belge ve plakaları verilir.

TESCİL (KAYIT) SÜRELERİ VE TESCİL (KAYIT)İÇİN

GEREKLİ BİLGİ BELGELER

• Tescili zorunlu ve ilk defa tescili yapılacak olan Araçları  satın alanlar ile gümrükten çekme tarihinden itibaren  3ay içinde araçların tescilini yaptırmak zorundadırlar.

Araçların tescilinin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeler;

- Sahiplik belgesi,

- Taşıt alım vergisinin ödendiğine dair belge, Karayolu uygunluk belgesi, (Teknik Belge)

- Zorunlu mali sorumluluk sigorta belgesi,

- Motorlu taşıtlar vergisinin yatırıldığına dair belge,

- Aracın özel ve teknik muayenesinin yapıldığına dair belge, Çevre kırlılığı önleme fonu hesap belgesi,

İbraz edilmek suretiyle ilgili tescil kuruluşuna müracaat edilir. Araç sahibince beyan edilen, araca ait bilgiler, ibraz edilen belgeler ile kişiye ait olanlar, nüfus cüzdanı ile karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilir.

Bilgi ve belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra müracatçıya:

- Trafik belgesi,

- Tescil belgesi,

- Tescil plaka numarası, verilir.

Tescilden sonra, araca tahsis edilen plaka numarası, araç sahibi tarafından ölçülerine uygun olarak, tahsis edilen yerde bastırılarak takılır.

• Daha önce tescili yapılmış (elden) bir aracı satın veya devir alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşuna 1 ay içinde müracaat etmek zorundadırlar.

Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracın motorlu taşıtlar vergisi ile tescil plakasına yazılmış trafik para cezası borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır.

Bu satış, noterlerce tescil belgesine tarih konulmak ve tasdik edilmek suretle işlenir Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek üzere işlemin tamamlanmasını müteakip en geç 15 iş günü içinde ilgili tescil kuruluşu ile Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilir Trafik şubeleri ve bürolarının vergi dairesi müdürlüklerine satış işlemlerini bildirmesi üzerine, intikal eden araçların vergi kayıtları , satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibarıyla, önceki sahibin vergi mükellefiyetine son verilir. Ayrıca, yeni araç sahibi adına vergi mükellefiyeti tesis edilir.

Tescil sürelerini geçirdiği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Aracın trafikten men edildiği yer tescil kuruluşunda, aracın alıcı adına tescil işlemleri yaptırılır. Bu süre içinde araçta veya taşınan yükte meydana gelecek.zararlar, yine araç sahibine ödettirilir.

Araç satın alanlar, satın alacakları aracın satışına dair hukuki bir ilişiğinin mevcut olup olmadığını bir dilekçe ile tescil kuruluşundan öğrenebilir.

Tarım traktörlerinin römorkları ayrı tescile tabi değildir. Müracaat  halinde traktörün trafik ve tescil belgesinin ilgili bölümüne işlenir.

• Araçlarını hurdaya çıkaran araç sahipleri, hurdaya çıkış tarihin den itibaren 1 ay içinde yetkili trafik kuruluşuna müracaat etmek zorundadırlar.

• Araçları üzerinde renk ve teknik değişiklik yapanlar ile adres değişiklikleri  yapanlar ilgili trafik kuruluşuna 30 gün içinde bildirmek zorundadırlar.

Araçların giriş işlemlerini yapan gümrük  idareleri bu durumu 15 gün içinde araç sahiplerinin beyan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür

Trafik belgeleri  ve geçerliliği;

- Trafik belgesi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların, trafiğe çıkarılmasına müsaade edilen ve muayene sürelerini belirleyen bir  belgedir.

- Trafik belgesi, ilk defa tescili yapılan araçlara tescil kuruluşlarınca verilir ve veriliş tarihinden itibaren, aracın cinsi itibariyle ön görülmüş muayene içerisinde geçerlidir.

- Araç sahipleri trafik ve tescil belgeleri ile tescil plakalarının yıpranma, eskime veya muayene bölümlerinin, bitmiş olması halinde, her hangi bir trafik tescil kuruluşuna dilekçeyle müracaat etmeleri sonucu yeniletebilirler.

- Karayolları Trafik Kanunu nun ilgili  Maddesine göre, araçlar; tescil belgesi; trafik belgesi ve tescil plakaları   araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulmadan  trafiğe çıkarılamazlar.
Sitemiz Kurs Arşivi dizininde yer almaktadır.